Adatvédelmi Tájékoztató


A https://www.nageniusz.eu/ weboldal

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Ez az adatkezelési tájékoztató az Nagy Attiláné EV (későbbiekben: adatkezelő) https://www.nageniusz.eu/ honlapon megvalósuló adatkezeléséről nyújt tájékoztatást.

A tájékoztató elkészítése során figyelembe vettük a tevékenységünkre irányadó valamennyi hatályos jogszabályi előírást, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletét (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: a GDPR).

Az adatkezelőre vonatkozó rendelkezések:

A https://www.nageniusz.eu/ oldalon történő adatkezelés során adatkezelőként a Nagy Attiláné EV. jár el.

Adószám: 57878247-1-31

Ügyfélszolgálat elérhetősége: nageniusz@nageniusz.hu

Adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogorvoslat lehetőségei

Az érintettek az adatkezelésről az adatkezelőtől

 1. tájékoztatást kérhetnek,
 2. kérhetik a kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, törlését, zárolását,
 3. az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, valamint bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek (az eljárást a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatják), illetve az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezhetik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Az  adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad

 1. az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
 2. azok forrásáról,
 3. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 4. az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 5. az adatvédelmi incidens - előfordulása esetén - körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá
 6. az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatást az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, (az érintett erre irányuló kérelmére) írásban adjuk meg. A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)  észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat társaságunk rendelkezésére áll.

A z adatkezelő a személyes adatot jogszabály eltérő rendelkezése hiányában törli, ha

 1. annak kezelése jogellenes,
 2. annak törlését az érintett kéri,
 3. az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha társaságunk az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén társaságunk tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett így meghozott döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a határidőt elmulasztjuk, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására. 

Adatkezelésekkel összefüggő egyedi tájékoztatók

Kapcsolatfelvétellel összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő az általa működtetett https://www.nageniusz.eu/ weboldalon külön regisztrációs lehetőséget (ide nem értve a hírlevél-szolgáltatást) nem alkalmaz, webshopot nem üzemeltet. 

Az adatkazelő a honlapon működő online formanyomtatványt alkalmaz. Az online formanyomtatvány a érdeklődő által megadott adatmezők felhasználásával e-mail-t generál, melyet eljuttat címünkre. Az érdeklődői adatokat így az online kérdőívben megadott adatokból generált e-mailekben tartjuk nyilván elektronikus postafiókunkban, valamint Microsoft 365 felhőszolgáltatásban.

A kezelt adatok köre: Személyes adatként az kapcsolatfelvétel során az alábbi adatokat kezeljük: név (amennyiben a név nem közérdekből nyilvános adat); e-mailcím (amennyiben az e-mailcím nem közérdekből nyilvános adat); üzenet.

Az adatkezelés célja:  személyes kapcsolatfelvétel biztosítása, szakmai hírek, üzleti ajánlatok és promóciós célú üzenetek továbbítása. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja [az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges].

Adatfeldolgozók köre:

Webnode AG (Tárhely-szolgáltatás, űrlap-szolgáltatás, adatok továbbítása belső e-mailcímre)

Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Weboldal: www.webnode.hu

Google LLC (Google Drive szolgáltatások)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail

Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft 365; Onedrive, Outlook Mail)

Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Weboldal: www.microsoft.com

Hírlevél-szolgáltatással összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő az általa működtetett https://www.nageniusz.eu/ weboldalon hírlevél-feliratkozási lehetőséget biztosít. A honlapon történő hírlevél-feliratkozáshoz a honlap online formanyomtatványt alkalmazunk. Az online formanyomtatvány a feliratkozó által megadott adatmezők felhasználásával e-mail-t generál, amelyet eljuttat társaságunk címére. A feliratkozói adatokat így egyrészt az online kérdőívben megadott adatokból generált e-mailekben tartjuk nyilván elektronikus postafiókunkban, valamint Microsoft 365 felhőszolgáltatásban.

A kezelt adatok köre: Személyes adatként a hírlevél-szolgáltatás során az alábbi adatokat kezeljük: név (amennyiben a név nem közérdekből nyilvános adat); e-mailcím (amennyiben az e-mailcím nem közérdekből nyilvános adat).

Az adatkezelés célja: A feliratkozók (érdeklődők, üzleti partnerek) részére szakmai hírek, üzleti ajánlatok és promóciós célú üzenetek továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

[az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez].

Adatfeldolgozók köre:

Google LLC (Google Drive szolgáltatások)

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail

Webnode AG (Tárhely-szolgáltatás, űrlap-szolgáltatás, adatok továbbítása belső e-mailcímre)

Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland

Weboldal: www.webnode.hu

Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft 365; Onedrive, Outlook Mail)

Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Weboldal: www.microsoft.com

Közösségi oldalakkal összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő nyilvános Facebook profillal rendelkezik. Társaságunk a fenti közösségi portálokon híreket tesz közzé, amelynek célja a társaság népszerűsítése azáltal, hogy profilja a követők ("tetszik-elők") és megosztók üzenőfalán megjelenik, növelve az organikus elérők számát. Társaságunk a közösségi oldalak által biztosított mérési és analitikai szolgáltatásokat veszi igénybe.

A kezelt adatok köre: Személyes adatként a közösségi oldalak használata során az alábbi adatokat kezeljük: név és nyilvános profilkép.

Az adatkezelés célja: Társaságunk és a társaságunk által kínált szolgáltatások, termékek népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja [az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez].

Adatfeldolgozók köre:

Meta, Inc.

Menlo Park, California, United States

Weboldal: www.facebook.com